Algemene voorwaarden Meesio B.V. h.o.d.n. Healthy Snackbox

Op alle Overeenkomsten die Klant met De Healthy Snackbox aangaat, en op alle diensten en/of producten van De Healthy Snackbox die Klant afneemt, zijn deze Voorwaarden van toepassing. Deze Voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de Website van De Healthy Snackbox, en zijn voor of bij het aangaan van de Overeenkomst aan Klant elektronisch ter hand gesteld. Begrippen met een hoofdletter geschreven hebben de betekenis die daaraan in deze Voorwaarden wordt toegekend. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen enkelvoud en meervoud.

1. DEFINITIES
o "Abonnement": een Overeenkomst tussen De Healthy Snackbox en Klant voor het op periodieke basis gedurende langere tijd leveren door De Healthy Snackbox van één of meer al dan niet verschillende soorten producten, zoals bloemen, planten, bijbehorende accessoires, en eventuele bijbehorende diensten, een en ander zoals nader overeengekomen per individuele Overeenkomst;
o "Bedenktijd": de in artikel 9.1 van de Voorwaarden bedoelde termijn;
o "De Healthy Snackbox": de besloten vennootschap Meesio B.V., gevestigd aan de Steenovenweg 11, 3417 XR te Montfoort, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 68017464;
o "Klant": de afnemer, zijnde consument of een partij handelend voor beroep of bedrijf, die met De Healthy Snackbox een Overeenkomst aangaat;
o "Overeenkomst": iedere door Klant geaccepteerde of uitgevoerde van De Healthy Snackbox afkomstige offerte, iedere bestelling die Klant bij De Healthy Snackbox plaatst, of iedere andere overeenkomst die Klant aan De Healthy Snackbox bindt;
o "Persoonsgegevens": alle persoonsgegevens in de zin van EU Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die betrekking hebben op Klant, met inbegrip van betalingsgegevens;
o "Voorwaarden": deze algemene voorwaarden, met inbegrip van toekomstige bijgewerkte versies daarvan;
o "Website": de website www.healthysnackbox.nl of andere website via welke De Healthy Snackbox haar diensten en/of producten op afstand aanbiedt aan Klant.

2. EEN ABONNEMENT BIJ DE HEALTHY SNACKBOX
1. Contracteren met De Healthy Snackbox geschiedt uitsluitend op afstand. Tussen De Healthy Snackbox en Klant komt een Overeenkomst, al dan niet zijnde een Abonnement, tot stand via de Website op het moment dat de Klant een bestelling plaatst, of kenbaar maakt een aanbieding of offerte van De Healthy Snackbox te accepteren.
2. Om voor een Abonnement in aanmerking te komen, moet Klant:
1. woonachtig zijn in Nederland;
2. niet woonachtig zijn op de Waddeneilanden;

3. VERPLICHTINGEN KLANT
0. Bij het aangaan van een Overeenkomst is Klant verplicht om zijn of haar Persoonsgegevens correct en naar waarheid op te geven aan De Healthy Snackbox en/of een partij die De Healthy Snackbox inschakelt ter uitvoering van de Overeenkomst. Klant dient de opgegeven Persoonsgegevens te controleren alvorens het aangaan van de Overeenkomst te bevestigen.
1. Voor Klant worden automatisch inloggegevens aangemaakt na een bestelling. Klant dient zorgvuldig om te gaan met de inloggegevens die De Healthy Snackbox Klant verstrekt om toegang te kunnen verkrijgen tot (een account op) de Website. De inloggegevens zijn niet overdraagbaar. Klant is jegens een ieder verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten over de inloggegevens en zal de inloggegevens op een veilige plaats bewaren. 

4. PRIJS
0. Klant is de per Overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd op de per Overeenkomt overeengekomen momenten.
1. De Healthy Snackbox behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in de vorm van Abonnement aangeboden en nog te leveren producten tijdens de looptijd van het Abonnement te wijzigen, bijvoorbeeld met betrekking tot uitbreiding van de variëteit in snacks en de dienstverlening (zoals het aantal bezorgdagen), waarbij De Healthy Snackbox Klant uiterlijk 14 dagen voordat een wijziging effect heeft zal informeren. 
2. Klant zal bij een wijziging die resulteert in prijsverhoging gerechtigd zijn om de Overeenkomst binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Klant enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.
3. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

5. BETALING
0. Voor de betaling kan Klant uitsluitend gebruik maken van de door De Healthy Snackbox op de Website aangeboden betalingsmogelijkheden.
1. Ingeval Klant gebruik wenst te maken van een automatische incasso, geeft Klant aan Mollie B.V. toestemming om namens De Healthy Snackbox door middel van een SEPA-machtiging ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
2. Betaling dient plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen nadat een Overeenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.
3. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, is De Healthy Snackbox gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Ingeval de Klant na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is De Healthy Snackbox gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten van De Healthy Snackbox voor de betreffende Klant te blokkeren. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van de Klant komen.
4. Facturen en betalingsherinneringen worden door De Healthy Snackbox uitsluitend elektronisch aangeboden aan Klant. Hierbij zijn de door Klant verstrekte Persoonsgegevens leidend.
5. Het door De Healthy Snackbox te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door Klant tijdens de periode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten. In geval van periodieke betaling is het door De Healthy Snackbox te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door Klant tijdens de periode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige periode.

6. KORTINGSCODES
1. De Healthy Snackbox-kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor eigen commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. Het is Klant niet toegestaan om persoonlijke kortingscodes te delen met voor Klant onbekende derden.
2. Het is Klant niet toegestaan om de naam en het logo De Healthy Snackbox en alle mogelijke combinaties van verkeerde spelling te gebruiken in enige uiting of voor eigen commerciële doeleinden.
3. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. De Healthy Snackbox behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

2. ONDERBREKEN, OPZEGGEN OF WIJZIGEN VAN OVEREENKOMST DOOR KLANT
1. Klant is gerechtigd om via de Website, schriftelijk of overige door De Healthy Snackbox ondersteunde kanalen, de Overeenkomst te allen tijde tijdelijk te onderbreken, te wijzigen of op te zeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzegtermijn, dan wel de voor een bestelling relevante Persoonsgegevens te wijzigen, vóór de eerstvolgende bezorging. 
2. Voor bezorgingen die gepland staan hanteert De Healthy Snackbox uiterlijk 3 dagen voor de bezorgdag als moment waarbinnen De Healthy Snackbox de in artikel 7.1 bedoelde wijziging of mededeling van Klant moet hebben ontvangen en bevestigd.

3. LEVERING, LEVERTIJD EN UITVOERING
1. De Healthy Snackbox bezorgt overal in Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden. 
2. Levering geschiedt op het bij de bestelling door Klant opgegeven adres.
3. Bezorging is alleen mogelijk op de door De Healthy Snackbox aangegeven dagen. Bezorgtijden zijn indicatief.
4. Klant is verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door Klant opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, dan is Klant in gebreke m.b.t. acceptatie. 
5. Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de Overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of voor de deur van de woning van Klant of de door hem aangewezen derde te plaatsen. Klant geeft hiervoor toestemming. Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conform de Overeenkomst, dan behoudt De Healthy Snackbox de eigendom totdat het koopbedrag volledig betaald is. 
6. De Healthy Snackbox is gerechtig om ter uitvoering van een Overeenkomst derde partijen in te schakelen.

4. HERROEPINGSRECHT EN RETOURNEREN
1. Het uitgangspunt is dat bij de aankoop van producten op afstand, de Klant, indien Klant handelt als consument, een wettelijk herroepingsrecht toekomt. Het betekent dat Klant gerechtigd is om een Overeenkomst zonder opgaaf van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden ("Bedenktijd"). Hiervoor gelden belangrijke uitzonderingen.
2. In afwijking van artikel 9.1, is wettelijk bepaald dat Klant geen herroepingsrecht toekomt bij: 
1. de koop van producten die snel kunnen bederven of verouderen (zoals voeding); en
2. duidelijk volgens de specificaties van Klant vervaardigde producten die niet zijn geprefabriceerd en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Klant. 
3. Het herroepingsrecht tijdens de Bedenktijd geldt dus alleen voor Overeenkomsten voor zover die betrekking hebben op eenmalige extra's en waardebonnen, mits deze laatste ongebruikt zijn.
4. Als het herroepingsrecht van toepassing is, gaat de Bedenktijd bij een Overeenkomst in op:
1. de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het bestelde product heeft ontvangen; of
2. de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen, indien Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd; of
3. de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen.
5. In afwijking van het voorgaande gaat de Bedenktijd bij een Abonnement in op de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste product heeft ontvangen in het kader van zijn of haar Abonnement. 
6. Klant kan het herroepingsrecht uitoefenen door gebruik te maken van het modelformulier dat beschikbaar is op de Website. 
7. Tijdens de Bedenktijd dient Klant zorgvuldig om te gaan met ontvangen producten en bijbehorende verpakkingen. Klant zal producten slechts mogen uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij een product wenst te behouden. Indien Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal Klant het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking, binnen 14 dagen na het verlopen van de Bedenktijd aan De Healthy Snackbox retourneren conform de door De Healthy Snackbox gegeven instructies.
8. Een product waarvoor het herroepingsrecht geldt kan worden geretourneerd aan het volgende adres: De Healthy Snackbox, Steenovenweg 11, 3417 XR Montfoort
9. Het uitoefenen van het herroepingsrecht is voor Klant kosteloos, maar de kosten van retournering komen volledig voor rekening van Klant, tenzij De Healthy Snackbox Klant uitdrukkelijk heeft aangeboden een geleverd product zelf bij Klant op te (doen) halen.
10. Indien Klant producten, die onder een Abonnement of Overeenkomst vallen die wordt herroepen tijdens de Bedenktijd, reeds heeft betaald, zal De Healthy Snackbox de betaling binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan Klant terugbetalen.

5. PRIVACY
1. Voor het kunnen voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van een Overeenkomst, alsmede vanwege andere doeleinden, zoals (direct) marketing, verwerken wij Persoonsgegevens van de Klant. De Healthy Snackbox hanteert een online privacybeleid waarin informatie wordt verstrekt over de verwerking van Persoonsgegevens en de rechten die een Klant daarbij heeft.

6. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
1. Voor zover wettelijk toegestaan is De Healthy Snackbox niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, met inbegrip van gederfde winst, misgelopen omzet en misgelopen kansen, ontstaan door een door haar geleverd product.
2. Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van een product die is ontstaan gedurende de Bedenktijd, als een behandeling van dat product door Klant verder is gegaan dan noodzakelijk was om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.
3. Klant is aansprakelijk voor ieder gebruik dat van zijn inloggegevens wordt gemaakt.
4. De Healthy Snackbox is wettelijk verplicht Klant eraan te herinnen dat Klant er recht op heeft dat een afgeleverd product voldoet aan de betreffende Overeenkomst.
5. De Healthy Snackbox is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gezondheidsklachten en/of allergische reacties die kunnen ontstaan na het eten de de producten die wij leveren. Omdat wij zelf geen producten produceren zijn wij afhankelijk van de kwaliteit en informatie van leveranciers en/of de daadwerkelijke producenten van de producten. Bij twijfel over de kwaliteit, houdbaarheid of geschiktheid van ingredienten kan Klant altijd contact met ons opnemen. Het nuttigen van de producten gaat altijd volledig op eigen risico van Klant.
6. Als De Healthy Snackbox woorden gebruikt als 'gezondere' of 'verantwoorde' omtrent haar producten, dan wordt gedoeld ten op zicht van meer traditionele snacks die bijvoorbeeld erg suikkerrijk zijn of hoog in verzadigde vetten. De Healthy Snackbox claimt niet dat haar producten per definitie gezond of verantwoord zijn. De producten van De Healthy Snackbox moeten met mate gebruikt worden in een eetpatroon of dieet zoals bijvoorbeeld de richtlijnen van het Voedingscentrum voorschrijven.

7. WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN
1. De Healthy Snackbox behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Voor zover wettelijk vereist zal Klant over wijzigingen vooraf worden geïnformeerd.
2. Indien de in artikel 12.1 bedoelde wijziging een wezenlijke wijziging van de door De Healthy Snackbox toegezegde prestatie inhoudt, zal Klant gerechtigd zijn de Overeenkomst op te zeggen voordat de betreffende wijziging jegens Klant effect verkrijgt.
3. Het verdient aanbeveling voor Klant om de Website regelmatig te raadplegen om te borgen dat Klant op de hoogte is van de meest recente versie van de Voorwaarden. 

8. ONTBINDING
1. Indien de Klant zijn verplichtingen onder een Overeenkomst, bijvoorbeeld de betalingsverplichting, niet nakomt dan is De Healthy Snackbox gerechtigd om Klant middels een ingebrekestelling de gelegenheid te geven om binnen een door De Healthy Snackbox gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, en indien nakoming uitblijft, de Overeenkomst buiten rechte te ontbinden.
2. De Healthy Snackbox behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de Overeenkomst ook volledige vergoeding van alle schade, met inbegrip van incassokosten, op Klant te verhalen.

9. OVERIGE BEPALINGEN
1. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door Klant slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door De Healthy Snackbox uitdrukkelijk zijn aanvaard.
2. Andere algemene voorwaarden dan deze Voorwaarden zijn niet van toepassing. Voor zover noodzakelijk wijst De Healthy Snackbox de toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van Klant uitdrukkelijk van de hand.
3. Niets in deze Voorwaarden beoogt een overdracht of licentie van intellectuele-eigendomsrechten van De Healthy Snackbox ten gunste van Klant te bewerkstelligen of tot stand te doen komen. De Healthy Snackbox behoudt zich te dien aanzien uitdrukkelijk alle rechten voor.
4. Een Overeenkomst, of enige rechten en verplichtingen daaronder, mag/mogen door Klant niet worden overgedragen aan een derde zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van De Healthy Snackbox.
5. De Healthy Snackbox is gerechtigd haar rechten en verplichtingen onder een Overeenkomst (deels) over te dragen aan een derde. Klant stemt hiermee in, welke instemming voor zover vereist tevens als medewerking kwalificeert. Een dergelijke overdracht tast de geldigheid van een Overeenkomst niet aan.

10. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
1. Op alle Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen, alsook deze Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.
2. De rechtbank te Amsterdam is uitsluitend bevoegd van eventuele geschillen tussen De Healthy Snackbox en Klant, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de Overeenkomst, kennis te nemen, tenzij op grond van dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter bevoegd is.